Algemene voorwaarden

1. Toepasbaarheid.

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle met de dienstverlener aangegane overeenkomsten, tenzij anders is overeengekomen.

2. Aanbieding en acceptatie.

2.1 Alle offertes en prijsopgaven door dienstverlener gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door de dienstverlener schriftelijk anders is vermeld.

3. Aanvang van de overeenkomst.

3.1 Een overeenkomst tot het verrichten van diensten wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de desbetreffende opdracht van de afnemer schriftelijk door de dienstverlener is bevestigd, dan wel wanneer dienstverlener met de diensten een aanvang heeft gemaakt. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden.
3.2 Vanaf het moment dat afnemer schriftelijk dan wel mondeling toezegt van een vrijgekomen plaats gebruik te zullen maken, worden geen inschrijfkosten in rekening gebracht. De begeleiding zal vervolgens aanvangen met een proefperiode. Deze proefperiode van vier dagen is vrijblijvend. Dit wil zeggen dat binnen deze periode de begeleiding beëindigd kan worden zonder inachtneming van een opzegtermijn. Na de proefperiode wordt een opzegtermijn van 1 maand in acht genomen, zoals vermeld in 9.1.
3.3 Voorafgaand aan de proefperiode heeft de Studiefabriek een persoonlijk intakegesprek met de leerling en diens ouder/verzorger om de benodigde gegevens op te slaan en afspraken vast te leggen.

4. Overmacht.

4.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Dienstverlener is niet gehouden aan verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

5. Prijzen en restitutie.

5.1 Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, dan is de dienstverlener gerechtigd de prijzen te verhogen. Hiervan dient de dienstverlener minimaal een kalendermaand van tevoren de afnemer schriftelijk op de hoogte te stellen. In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
5.2 Het tarief is gebaseerd op 5 begeleidingsdagen per week gedurende 42 schoolweken per jaar. Het totaalbedrag wordt in 10 termijnen geïncasseerd.
5.3 Er kan geen restitutie van betaling plaatsvinden voor vakanties korter dan 10 opeenvolgende schooldagen. Hiermee worden bedoeld de herfstvakantie, de kerstvakantie, de voorjaarsvakantie en de meivakantie en nationale feestdagen. Tevens kan er geen restitutie plaatsvinden over de periode van het door de school gekozen moment van laatste lesactiviteit en het door de overheid officieel vastgestelde begin van de zomervakantie.

6. Betalingsvoorwaarden.

6.1 Betaling dient te geschieden in termijnen van een maand, vooruit te betalen voor de eerste van de maand waarin de dienst geleverd wordt. Tevens kan er gekozen worden voor betaling per kwartaal of het gehele bedrag per jaar. Betaling geschiedt bij voorkeur per automatische incasso.
6.2 In geval van niet tijdige betaling is de afnemer automatisch in gebreke. Over de periode gerekend vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan dienstverlener, is afnemer over het uitstaande bedrag een onmiddellijk opeisbare rente, gelijk aan de wettelijke rente, verschuldigd.
6.3 Alle door de dienstverlener ter inning van uitstaande te maken incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van afnemer, tenzij bij rechterlijke uitspraak anders wordt beslist.

7. Vertrouwelijkheid.

7.1 Iedere partij is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de wederpartij.

8. Aansprakelijkheid.

8.1 De dienstverlenende partij is slechts verantwoordelijk voor tekortkomingen in de verleende dienst, als deze vermeden hadden kunnen worden met inachtneming van de zorgvuldigheid en het vakmanschap die redelijkerwijze mochten worden verlangd.
8.2 De aansprakelijkheid van de dienstverlener blijft beperkt tot 50% (vijftig procent) van de op grond van die overeenkomst door dienstverlener aan afnemer gefactureerde bedragen van het product. Dit behoudens wettelijke aansprakelijkheid.
8.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat ontvanger na het ontstaan daarvan zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij de dienstverlener heeft gemeld.
8.4 Dienstverlener is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendom van leerlingen zoals jassen, boeken, rekenmachines en dergelijke.

9. Ontbinding.

9.1 De ontvanger dient minimaal 1 (één) kalendermaand voor het beëindigen zijnerzijds van de overeenkomst de dienstverlener hiervan hetzij schriftelijk, hetzij mondeling op de hoogte te stellen.
9.2 Ontbinden van de overeenkomst in de periode tussen de meivakantie en de zomervakantie is niet mogelijk. Als vakantiedata worden de door de overheid vastgestelde data aangehouden.
9.3 De dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de afnemer niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.
9.4 De dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de leerling niet meewerkt, tegenwerkt of zich niet aan de gedragsregels houdt.
9.5 De afnemer is gerechtigd de overeenkomst na in de punt 5.1 genoemde verhoging van de prijzen te ontbinden onder de voorwaarden genoemd in punt 9.1 van de algemene voorwaarden.
9.6 De overeenkomst zal aan het einde van het (school)contractjaar automatisch verlengd worden in acht houdend de wettelijke opzegtermijnen.

10. Extra privé lessen

10.1 Extra privé lessen (bijlessen) worden aan het eind van de maand verrekend in de dan komende termijnbetaling of in de termijn daaropvolgend.
10.2 Extra privé lessen worden altijd afgesproken in overleg met de afnemer.
10.3 Reeds afgesproken extra privé lessen die niet vierentwintig uur van tevoren zijn afgezegd waarvan door de afnemer geen gebruik van wordt gemaakt, worden als geleverde dienst verrekend.

11. Website

11.1 Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.”

12. Geschillenregeling en toepasselijk recht.

12.1 Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of daaruit voortvloeiende geschillen zullen worden beslist door de bevoegde rechter van het arrondissement waar dienstverlener gevestigd is.